Het Bedrijf
Parabel en Parabool

Parabole is een klein bedrijf. De kleinschaligheid garandeert voor alle trainingen een even hoge kwaliteit en een optimale aanpassing aan de vraag van de opdrachtgever. De cursussen worden op grond van systematische feedback geëvalueerd en verder ontwikkeld. Er bestaat een klachtenprocedure en er vindt regelmatig een kwaliteitsaudit plaats.

De naam refereert aan een parabool omdat menselijke ontwikkelingsprocessen een vergelijkbaar verloop hebben: juist door een zorgvuldig en 'langzaam' begin kan een toenemende groei ontstaan.
Met het begrip van de parabel wordt ook naar de oefeningen verwezen die in de trainingen een centrale rol spelen: parabels richten zich op een persoonlijke wijze tot hoofd en hart en hebben daarom impact op het handelen.

Klanten van Parabole zijn/waren o.a.:

Profit: Philips, BP-Amoco, AkzoNobel, Rabobank, ABN Amro, Ahold, Ikea, Essent, Enexis, Eneco
Non-profit: Academisch Ziekenhuis Utrecht, Stichting Reclassering
Overheid: Belastingdienst, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat
Opleiding: De Baak, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht, TU Eindhoven

Parabole VOF is ingeschreven bij de Kvk Limburg (nr. 54355168) onder drie handelsnamen:

- Parabole (training en coaching for profit en non-profit)
- Studio IJsvogel (training en coaching voor theatermakers), zie ook www.studio-ijsvogel.nl
- Con Anima (training en coaching voor het onderwijs), zie ook www.con-anima.info.

ADRES

Parabole
T.U.G. de Neve
St.Antoniusbank 32
6268 NP Bemelen
0621 803 267

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PARABOLE

1. Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, geleverde diensten en producten van PARABOLE en alle overeenkomsten tussen PARABOLE en opdrachtgevers resp. klanten resp. hun rechtsopvolgers.

De acceptatie van een offerte of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever/klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. De opdrachtgever/klant zal de mogelijkheid geboden worden deze voorwaardes van tevoren in te zien.

2. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding

PARABOLE zal de te verrichten diensten en leveringen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspannings-verplichting’, omdat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Voor de levering van producten geldt Art.14 van deze Algemene Voorwaarden.

3. Het betrekken van derden bij opdrachtuitvoering

PARABOLE kan in overleg met de opdrachtgever een andere trainer of coach inschakelen, indien PARABOLE of de opdrachtgever menen dat dit voor de opdrachtuitvoering noodzakelijk of wenselijk is.
Bij samenwerking maakt PARABOLE duidelijke afspraken met collega’s en collega bureaus over de respectievelijke bijdragen en verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid ligt bij PARABOLE.

Bij uitval door ziekte van een medewerker van PARABOLE zal PARABOLE een vervanger van vergelijkbaar professioneel niveau aanbieden. De opdrachtgever kan van dit aanbod gebruik maken of de opdracht opschorten. In geval van een ziekte van meer dan 3 maanden kan hij de opdracht beëindigen.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Alle prijzen zijn inclusief reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. De verblijfkosten van medewerkers van PARABOLE tijdens de trainingen – incluis eventueel noodzakelijke voorovernachtingen – zijn voor rekening van de opdrachtgever. De reiskosten voor een in het buitenland uit te voeren opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
In de offerte staat aangegeven of de cursusmaterialen zijn inbegrepen.
De trainingen en de coaching van PARABOLE zijn vrijgesteld van BTW, mits de training zich op het beroepsmatig functioneren van de deelnemers richt.

5. Claims inzake loonbelasting en sociale verzekeringspremies

Zou een opdrachtgever door de fiscale autoriteiten of een bedrijfsvereniging gehouden zijn uit hoofde van een overeenkomst met PARABOLE sociale verzekeringspremies en/of loonbelasting te betalen, zal PARABOLE de daadwerkelijk betaalde bedragen op het eerste verzoek van de opdrachtgever integraal vergoeden.

6. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten worden direct na opdrachtuitvoering in rekening gebracht.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders wordt overeengekomen. Is de opdrachtgever meer dan 2 maanden en ondanks twee herinneringen/aanmaningen in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, alsmede de wettelijke rente voor zijn rekening.

Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen of zouden kunnen doen, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en PARABOLE tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Zou de opdrachtgever een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering wensen, dan zal PARABOLE de noodzakelijke aanpassingen aan de dienstverlening aanbrengen.

Indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of de omvang van de opdracht, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en/of de personele bezetting te wijzigen, dan worden het overeengekomen honorarium, de beraamde kosten en/of de tijdsplanning dienovereenkomstig en in goed overleg gewijzigd. PARABOLE zal de veranderingen aan de opdrachtgever van tevoren schriftelijk melden.

Houdt de wijziging een (gedeeltelijke) annulering van overeengekomen diensten in, dan gelden de bepalingen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

8. Uitstel van de opdracht

De levering van diensten kan door PARABOLE voor een redelijke termijn worden uitgesteld als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak die buiten de macht van PARABOLE ligt.
Dit geldt ook voor het geval dat een medewerker van PARABOLE ziek wordt en geen acceptabele vervanger gevonden kan worden. De eventuele kosten i.v.m. de annulering van logies en maaltijden worden, indien niet anders overeengekomen, door PARABOLE en de opdrachtgever gelijkelijk gedragen. PARABOLE is niet aansprakelijk voor verdere kosten van een dergelijk uitstel.

Indien de termijn van uitstel niet is te overzien of onredelijk moet worden geacht, kunnen partijen in overleg besluiten de opdracht te beëindigen.

In alle gevallen van een gedeeltelijke nakoming door PARABOLE zal de opdrachtgever een evenredig gedeelte van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.

In overleg en met toestemming van PARABOLE kan de opdrachtgever werkzaamheden uitstellen. PARABOLE zal bij een dergelijk uitstel door de opdrachtgever een schriftelijke opgave doen van de eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. Tussentijdse opdrachtbeëindiging of –annulering

Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de contractuele overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

Indien tot opdrachtbeëindiging door de opdrachtgever wordt overgegaan, heeft PARABOLE recht op compensatie van het ontstane en aannemelijkerwijs te verwachten bezettingsverlies, de tot dan toe gemaakte kosten en reeds aangegane externe verplichtingen.

PARABOLE zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

In beide gevallen behoudt PARABOLE aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn de opdracht op te schorten of te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt afgezegd, geldt het volgende:
- Reeds gemaakte voorbereidingskosten zullen volledig in rekening worden gebracht.
- Tot 2 maanden voor aanvang van de geplande en bevestigde opdracht: geen annuleringskosten.
- Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 25 % van het overeengekomen bedrag.
- Tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang: 50% van het overeengekomen bedrag.
- Binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van het overeengekomen bedrag.
De opdrachtgever kan PARABOLE in goed overleg binnen zijn/haar organisatie vervangende, soortgelijke opdrachten voor de aanvankelijk overeengekomen trainings- en/of coachingstijd aanbieden.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

10. Voorwaarden m.b.t. cursussen met open inschrijving

PARABOLE behoudt zich bij cursussen met open inschrijving het recht voor om bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren, zonder dat dit tot schadevergoedingsplicht leidt. De annulering dient tenminste 30 dagen voor aanvang van de cursus aan de betrokkenen kenbaar gemaakt te worden.

Prijzen van cursussen met open inschrijving zijn inclusief de kosten van een standaard conferentie-arrangement en het cursusmateriaal. Alle andere kosten zijn voor rekening van de deelnemer en worden direct met het hotel afgerekend. Indien een deelnemer niet wenst te overnachten en/of aan maaltijden deel te nemen, dient de deelnemer dit tijdig aan PARABOLE kenbaar te maken. Een reductie van het cursustarief is dan mogelijk.

Voor aanvang van de cursus dienen 50% van de kosten betaald te zijn.

Indien een deelnemer niet aan de cursus deel kan nemen, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, indien de plaatsvervangende cursist voldoet aan de kwalificaties en voorwaardes voor de desbetreffende cursus. Over de geschiktheid besluit PARABOLE. Bij vervanging worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Indien een deelnemer aan een cursus met open inschrijving zijn deelname afzegt of niet nakomt, zonder zijn verplichting door een vervanger of een vervangende boeking gestand te doen, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
- Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus: geen annuleringskosten.
- binnen 60 tot 30 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van het verschuldigde factuurbedrag.
- Binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van het verschuldigde factuurbedrag.
Niet deelnemen of tussentijds beëindigen van de cursus geeft geen recht op terugbetaling. Voor zover verblijfkosten nog gereduceerd kunnen worden, kunnen zij in mindering worden gebracht.

11. Intellectueel eigendomsrecht

Concepten, modellen, technieken, oefeningen, instrumenten en didactische methoden die zijn gebruikt tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PARABOLE voor zover PARABOLE eigendomsrecht kan laten gelden.
Zonder voorafgaande toestemming van PARABOLE zal door de opdrachtgever geen gebruik gemaakt worden van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van PARABOLE voor het zelfstandig trainen, opleiden en ontwikkelen van anderen. Evenmin mag e.e.a. zonder voorafgaande toestemming van PARABOLE gepubliceerd, aan derden verstrekt of doorverkocht worden voor welk doel dan ook.

Op kennis, werkwijze, aanpak en materialen van PARABOLE is het auteursrecht van toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

PARABOLE zal ten aanzien van alle in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Alle informatie en gegevens van de opdrachtgever/ klant zullen jegens derden geheimgehouden worden.
Alle data die van klanten op de websites van PARABOLE ingevoerd worden, worden onder geen beding aan derden doorgegeven of doorverkocht.

Informatie die een vertrouwelijk karakter heeft, zal tijdens de uitvoering van een opdracht alleen gebruikt worden als naar inschatting van PARABOLE aannemelijk te maken is dat dit het belang van de opdrachtgever dient. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor gezorgd worden dat deze niet tot de bron te herleiden valt, als dit voor deze nadelige gevolgen zou hebben.
Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan hun tijdig is kenbaar gemaakt en zij uitdrukkelijk ermee hebben ingestemd.

13. Aansprakelijkheid

PARABOLE garandeert de kwaliteit van haar dienstverlening. Bij gebrek aan die zorgvuldigheid, deskundigheid of vakmanschap die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs verwacht konden worden, wordt het honorarium terugbetaald. PARABOLE heeft in dit geval geen verder gaande aansprakelijkheid.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen 1 maand na het einde van de training c.q. het coachinggesprek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever komen te vervallen.

PARABOLE is niet aansprakelijk voor alle eventuele (gevolg)schade.

De toepassing en het gebruik van kennis en methoden die tijdens de trainingen en/of de coaching door Studio IJsvogel worden aangereikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en is voor zijn/haar risico.

14. Verkoop op afstand

PARABOLE informeert de potentiële koper van producten die online worden aangeboden helder over:
- de precieze aard van het product
- de prijs en eventueel bijkomende kosten
- zijn herroepingsrecht dat minimaal 14 dagen na ontvangst van het product bedraagt
- de wijze van betaling: er kan vooraf of geheel achteraf betaald worden; in het laatste geval dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het product te betalen
- de opzegtermijn bij langer durende transacties
- de aard en de termijn van de afgesproken levering
- de Algemene Voorwaarden.

PARABOLE staat er voor in dat de producten in goede staat zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PARABOLE tot aan het moment van bezorging. PARABOLE zal verloren of beschadigde koopwaar opnieuw verzenden.

Tot dat het product volledig betaald is, blijft het eigendom van PARABOLE.

Iedere klant heeft een herroepingsrecht. Hij kan de koop binnen 15 dagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen annuleren door dit schriftelijk aan te geven of door het product terug te sturen. De herroeping is te richten aan contact@parabole.nl.

In geval van herroeping retourneert de klant het product in onbeschadigde toestand en in de originele verpakking op eigen kosten. PARABOLE zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het product terugbetalen, indien het product niet beschadigd is. Anders is de klant gehouden de schade vergoeden, hetgeen wordt verrekend met het tegoed van de klant. Als beschadiging gelden ook sporen van gebruik die verder gaan dan een inspectie zoals ze ook in een winkel mogelijk zou zijn.
Het herroepingsrecht geldt niet voor ebooks.
Bij de koop van cursussen die uit periodieke leveringen via het internet bestaan, heeft de klant 30 dagen lang een herroepingsrecht van ontvangst van de eerste aflevering, tenzij men een langere termijn is overeengekomen.

In geval van wanbetaling van de consument heeft PARABOLE behoudens wettelijke beperkingen het recht om de redelijkerwijs daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. PARABOLE moet dit aan de klant vooraf kenbaar maken.

15. Privacy

Alle persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en klanten worden me de nodige zorgvuldigheid en conform de desbetreffende wet- en regelgeving opgeslagen om ieder misbruik te voorkomen. Ze worden onder geen beding doorgegeven aan derden, tenzij dat dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen van PARABOLE tegenover de klant te voldoen. Klanten hebben te allen tijde de mogelijkheid hun data uit de lijsten of bestanden te laten verwijderen. PARABOLE slaat geen informatie over de wijze van betaling van de klant of opdrachtgever (rekening- en creditcardgegevens) in haar systemen op.

16. Klachtenprocedure

Klachten over de dienstverleningen en de leveringen van PARABOLE kunnen schriftelijk worden ingediend bij PARABOLE, contact@parabole.nl.

De ontvangst van iedere klacht wordt bevestigd. Elke klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen en binnen 4 weken afgehandeld. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel gegeven kan worden. De klant ontvangt ten slotte een schriftelijke en, indien adequaat, ook een mondelinge reactie.

Bij klachten die niet in onderling overleg tot tevredenheid van de klant kunnen worden afgehandeld, kan men zich aan een onafhankelijke derde richten, te weten de heer J. van Hulst, jan@janenmieke.nl. Zijn uitspraak is bindend voor PARABOLE.

Iedere klacht wordt twee jaar geregistreerd. Alle klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden bijgelegd, worden beslecht door de rechter.

17. Toepasselijk recht

Op een met PARABOLE aangegane overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing (zonder verwijzingsnormen van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Bij consumenten kan ook het recht in de woonplaats van de consument toegepast worden, als dwingende consumentenrechtelijke bepalingen dit vereisen.

18. Afwijkingen van deze voorwaarden

Aanvullingen, uitbreidingen en wijzigingen van deze voorwaarden dan wel eigen voorwaarden van de opdrachtgever die niet in overeenstemming zijn met onderhavige voorwaarden van PARABOLE, zijn uitsluitend geldig indien deze door de partijen schriftelijk zijn geaccordeerd.

19. Slotbepaling

Zouden één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid later verliezen, dan tast dit hun geldigheid voor de rest niet aan.

MOTTO

"Pas op hoe je de wereld interpreteert. Ze ís zo."


Heller

"Wie boven zich zelf uit wil groeien, moet diep geaarde wortels hebben."

Ullmann

BOEK

Thomas de Neve heeft een boek over theater geschreven: "Tussen Malaise en Magie: Theater in het Leven - Leven in het Theater." Interessant ook voor lezers buiten het theater: in het theater gaat het immers om mensenkennis. Kijk voor meer informatie op www.studio-ijsvogel.nl/magie

OPEN INSCHRIJVING

Twee keer per jaar vindt een intensieve workshop plaats waarin je je persoonlijke effectiviteit diepgaand en duurzaam kunt verhogen.

Voor meer informatie zie:

personalexcellence.nl