home
doelstelling
werkwijze
achtergrond
trainingen
coaching
parabole

Inventieve werkvormen raken dieper

Training doelt in laatste instantie op het genereren van optimaal gedrag.

In dit spanningsveld kunnen zowel theorie als ook praktijk een valkuil vormen:

  • Theorie moet praktisch relevant gemaakt worden. Dat betekent niet alleen een link naar de beroepspraktijk in algemene zin. Ieder deelnemer moet persoonlijk aangesproken worden. Het gaat om de samenhang tussen houding, persoonlijke stijl en gedrag
  • De oefening van concrete gedragselementen is alleen in beperkte mate zinvol. Recepten werken niet. Situaties zijn telkens uniek en vragen om acties op maat. Het gaat niet alleen om fysieke handelingen, maar uiteindelijk om de doelgerichte integratie van waarneming, ervaring, denken en intuпtie.

De trainingen van PARABOLE richten zich daarom op de bewuste en onbewuste zelfsturing van de deelnemers: de 'software' van hun gedrag. De eigenschappen en mentale voorwaarden van gewenst gedrag worden door een combinatie van verrassende oefeningen en scherpe analyses ervaarbaar, inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Daarbij staat de welbewuste ontwikkeling van tegenwoordigheid van geest centraal, want iedere situatie vraagt om een interventie op maat.

In dit leerproces spelen inventieve oefeningen een prominente rol. Zij maken gecompliceerde mentale processen zichtbaar en bieden tevens een praktijkveld aan dat door gewoontes en vooroordelen weinig belast is. Disfunctioneel gedrag kan met humor bejegend worden. Denken, praktisch handelen en beleving versterken elkaar en spreken de deelnemers op een onverwachte manier persoonlijk aan.

De transfer van de opgedane inzichten en ervaringen naar de beroepspraktijk wordt uitdrukkelijk besproken. De deelnemers krijgen daarbij concrete aandachtspunten aangereikt om hun persoonlijke ontwikkeling zelfstandig in het gewenste kader vorm te kunnen geven.